Menu

«
»

Načelnica Općine Klana

Načelnik općine

Općinski načelnik zastupa Općinu Klana i nositelj je izvršne vlasti Općine Klana. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog izmjena i dopuna proračuna i izvršenje proračuna Općine Klana,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Klana,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Klana,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana,
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,
 • utvrđuje plan zapošljavanja u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • Imenuje i razrješuje upravitelja vlastitog pogona,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine Klana u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Klana, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravanim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojima je Općina osnivač,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klana u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Klana i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Klana,
 • nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
 • dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u službenom glasilu

Odbori u Općini Klana

Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
-    Lučijano Raspor, predsjednik
-    Nenad Marinac, potpredsjednik
-    Valerija Valenčić Turina, član
-    Matija Laginja, član
-    Renata Simčić, član


Odbor za društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
-    Ines Cristina Medvedić Jeterić, predsjednik
-    Franko Karlović, potpredsjednik
-    Matea Pavinčić, član


Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja
-    Sanja Flajšman, predsjednik
-    Igor Iskra, potpredsjednik
-    Miloš Bilen, član


Odbor za grobljanska pitanja
-    Olga Rudin, predsjednik
-    Siniša Štokom, potpredsjednik
-    Zdenka Žigman, član
-    Makse Gržinčić, član
-    Vladimir Mrvčić, član


Odbor za poljoprivredu i stočarstvo
-    Valter Štemberger, predsjednik
-    Sandra Valenčić, potpredsjednik
-    Fabio Gržinčić, član

 

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja donešena na I. (konstituirajućoj) sjednica Općinskog vijeća Općine Klana 13. lipanj 2017. godine

Odluka o izboru članova Mandatne skupine donešena na I. (konstituirajućoj) sjednica Općinskog vijeća Općine Klana 13. lipanj 2017. godine

Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost donešena na I. (konstituirajućoj) sjednica Općinskog vijeća Općine Klana 13. lipanj 2017. godine

Dokumente preuzmite klikom na pripadajući naslov Odluke

 

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, kao i obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Klana, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i vrjednovna mjerila za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana kao i druga pitanja u svezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Klana upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općine Klana, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

(pravilnik u PDF formatu preuzmite klikom na naziv)

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Klana te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika. Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine Klana,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,
 • donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom, općim aktom i zakonom,
 • donosi odluku o raspisu lokalnog referenduma,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun i godišnji obračun proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana.

Općinsko vijeće Općine Klana broji 11 vijećnika, i to:

IGOR ISKRA, predsjednik                                        - Nezavisna lista
ANTONIJA ISKRA CORALLINI, vijećnik                   - PGS
MATIJA LAGINJA, vijećnik                                       - HDZ
LUKA MATIJAŠ, vijećnik                                          - SDP
INES CRISTINA MEDVEDIĆ JETERIĆ, vijećnik        - Nezavisna lista
HERMAN SUŠNIK, vijećnik                                       - HDZ
SILVIO ŠEBELJA, vijećnik                                        - HDZ
DUŠAN ŠTEMBERGER, vijećnik                              - PGS
VALTER ŠTEMBERGER, zamjenik predsjednika       - Nezavisna lista
SANDRA VALENČIĆ, vijećnik                                   - SDP
VALERIJA VALENČIĆ TURINA, vijećnik                   - Nezavisna ista

Više članaka ...

 1. Načelnica Općine Klana
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno Vrijeme

Djelomično oblačno

15°C

Klana

Djelomično oblačno

Vlažnost: 77%

Vjetar: 11.27 km/h

 • 26 Svi 2018

  Djelomično oblačno 28°C 14°C

 • 27 Svi 2018

  Djelomično oblačno 30°C 14°C