Menu

«
»

BIKE RIJEKA WEEKEND

Bike Rijeka Weekend
15.-16.10.2016.

Bogat poviješću i tradicijom, Riječki prsten je zasigurno regija osebujnog susreta mora i gorskog kraja. U potrazi za pravom mjerom dinamičnih događanja, ugodnog ambijenta i lijepe prirode u okruženju, možete otkriti idealan spoj prekrasnih plaža, romantičnih starih gradića, prepoznatljive gastro ponude i gostoljubivog podneblja.

Pridružite nam se 15. i 16. listopada na biciklističkom vikend druženju koje će ljubiteljima aktivnog odmora i rekreacije pružiti jedan drugačiji doživljaj područja oko Rijeke

Tijekom vikenda na raspolaganju su vam duže i kraće rute kojima ćete na 2 kotača obići najzanimljivije dijelove i atrakcije Kastva, Klane, Viškova, Jelenja, Čavli, Rijeke, Bakra, Kostrene i Kraljevice.
Rute prolaze dijelovima Biciklističke transverzale Riječkog prstena čija će atraktivna konfiguracija terena, kombinacija asfalta i makadama te jedinstveni pogledi na Riječki zaljev, učiniti ovu biciklističku pustolovinu ispunjenom i nezaboravnom.

S obzirom na to da je broj sudionika limitiran, OBAVEZNE su PREDPRIJAVE putem online obrasca do srijede, 12.10. - https://goo.gl/ismokA

PROGRAM:
Subota, 15.10. - Kastav (Fortica)
9:00 - 10:00 Prijave i okupljanje sudionika
10:00 Start biciklističkih tura
DUŽA (47 km / 720 m ukupnog uspona)- https://goo.gl/ps5ReS
Kastav - Breza - Klana - Studena - Jelenje - Dražice - Grad Grobnik - Lukeži - Grohovo - Kablari - Marinići - Kastav
KRAĆA (29 km / 390 m ukupnog uspona) - https://goo.gl/hxiIz6
Kastav - Breza - Klana - Studena - Saršoni - Kablari - Marinići - Kastav
16:00 Zajednički ručak

Nedjelja, 16.10. - Kraljevica (Frankopanski kaštel)
9:00 - 10:00 Prijave i okupljanje sudionika
10:00 Start biciklističkih tura
DUŽA (41 km / 820 m ukupnog uspona) - https://goo.gl/x52KQ4
Kraljevica - Križišće - Hreljin - Škrljevo - Sv. Kuzam - Kostrena - Bakar - Kraljevica
KRAĆA (23 km / 440 m ukupnog uspona) - https://goo.gl/1jDyIf
Kraljevica - Križišće - Hreljin - Bakar - Kraljevica
16:00 Zajednički ručak

Kotizacija za 1 dan u iznosu od 50 kuna uključuje:
- majicu
- ručak na kraju ture
- okrjepe
- organizaciju i vođenje

Kotizacija za 2 dana u iznosu od 80 kuna uključuje:
- majicu
- ručak na kraju svake ture
- okrjepe
- organizaciju i vođenje

Svi sudionici voze na vlastitu odgovornost te se moraju pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Tko se ne bude pridržavao uputa vodiča bit će udaljen iz grupe. Svima se preporuča nošenje kacige te posjedovanje rezervne zračnice.

SUBOTA  - Kraća staza

subota kraca    

SUBOTA - Duža staza

susubota duza

NEDJELJA - Kraća staza

nedjelja kraca

 

NEDJELJA - Duža staza

nedjelja duza

Više...

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora („Narodne novine“ br. 125/11), članka 49. Statuta Općine Klana („Službene novine PGŽ“ br. 18/13), članka 11. Odluke o davnju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 20/98) te Zaključka Načelnika KLASA: 022-01/16-01/35, UR.BROJ: 2170-06-16-01-01 od 16. rujna 2016. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet zakupa: poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Klana 45, Klana

OPĆI PODACI:

-       poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od 5 (pet) godina s mogućnošću produljenja prava zakupa

-       površina: ukupno 25 m2

-       namjena prostora: djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama razred 47.19 prema NKD 2007.

-       početna cijena zakupa iznosi 21,00 kn/m2 + PDV

-       Prostor koji je predmet natječaja daje se u viđenom stanju. Investiranje u poslovni prostor dozvoljeno je samo uz odobrenje Općine, a troškovi odobrenih investicija terete zakupnika

-       U natječaju ne može sudjelovati ponuđač, koji na dan objave natječaja ima dospjelih financijskih dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi i koji redovito ne podmiruje sve obveze prema Općini Klana te ponuđač koji je s Općinom u sudskom ili upravnom sporu te u ovršnom postupku

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

-          Visinu ponuđene zakupnine po 1m2 u kunama te ukupnu visinu ponuđene zakupnine sa PDV - om

-          Naziv tvrtke, sjedište, OIB, kontakt telefon (za pravne osobe), ime i prezime, adresu, OIB, kontakt telefon (za fizičke osobe)

-          Naziv i šifra djelatnosti prema NKD 2007. koja se namjerava obavljati u prostoru

-          Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je subjekt registriran za obavljanje djelatnosti za koju je prostor namjenjen: original ili preslika, ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja

-          Potvrdu Porezne uprave koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja; kojom natjecatelj dokazuje da je uplatio sve dospjele porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, original ili preslika

-          Potvrda Općine Klana o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi (osobno i poslovno; odgovorna osoba); original ili preslika

-          preslika osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba

-          dokaz o uplati jamčevine

Zatvorene ponude s naznakom “Za natječaj – ponuda za zakup p.p. Klana 45, prizemno – ne otvarati” slati na adresu Općine Klana, 51217 Klana br. 33, u roku od 10 (deset) dana od dana objave u javnom glasilu.

UVJETI NATJEČAJA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

-       natječaj i ocjenu najpovoljnije ponude provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja

-       nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati

-       za sudjelovanje u natječaju svaki ponuđač mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.312,50 kuna. Jamčevina koju su položili natjecatelji, čije ponude ne budu prihvaćene, vratit će se nakon završetka javnog natječaja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana dok se položena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu. Jamčevina se uplaćuje u korist Općine Klana na žiro račun HR84 2402006-1818600009 otvoren kod Erste&Steiermarkischebank d.d. s pozivom na broj: 7722 – OIB, model 68

-       najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu te preuzeti prostor, ukoliko to ne učini bez valjanog razloga (smatrat će se da je odustao od javnog natječaja te gubi pravo na povrat jamčevine), a odluka o odabiru stavit će se izvan snage

-       ugovor o zakupu će se sačiniti kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu pri čemu se ovrha provodi neposredno na temelju ugovora o zakupu

-       zakupnik uzima u zakup prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku, te također snosi troškove tekućeg održavanja

-       mjesto otvaranja ponuda: Općina Klana, Klana 33, mala vijećnica, u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, otvaranje će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja, o rezultatima natječaja učesnici će biti obaviješteni u roku 8 (osam) dana

-       Općina Klana pridržava prava djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja

-       Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana od 8.00 do 13.00 sati uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 051/808-700

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLANA

Matija Laginja dipl.ing.šum. v.r.

KLASA: 330-01/16-01/49

UR.BROJ: 2170-06-16-01-01

Klana, 19. rujna 2016. godine

Više...

Obavijest roditeljima

OBAVJEŠTAVAJU SE RODITELJI DA UDŽBENIKE ZA OSNOVNU ŠKOLU, ŠKOLSKA GODINA 2016/17, MOGU PODIGNUTI U PROSTORIJAMA OPĆINE KLANA (MALA VIJEĆNICA, PRIZEMLJE ZGRADE OPĆINE KLANA) SVAKIM RADNIM DANOM, U PERIODU OD 29. KOLOVOZA DO 02. RUJNA 2016. GODINE, OD 08:00 DO 15:00 SATI.

MOLE SE RODITELJI DA OSOBNO DOĐU PODIGNUTI KNJIGE.

U SUPROTNOM SE KNJIGE NEĆE IZDAVATI.

Više...

OBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu. 

Više...

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju na adresi Klana 244, Klana prikupljanjem pismenih ponuda

Temeljem odredaba čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15), čl. 49. Statuta Općine Klana (Službene novine Primorsko goranske županije br. 18/13), članka 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) i članka 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) te zaključka Općinskog načelnika od 25. ožujka 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju na adresi Klana 244, Klana prikupljanjem pismenih ponuda

Natječaj je 14. 04. 2016. godine objavljen u Burzi, možete ga preuzeti OVDJE

Više...

Otvoren pogon za proizvodnju masivnih stolova

KLANA » Jučer je u Dl Klana na simboličan način otvorena linija za proizvodnju masivnih stolova čime je ostvaren još jedan značajan gospodarski pomak, ne samo na razini klanjskog drvoprerađivača, nego i na nivou cjelokupnog gospodarstva Primorsko-goranske županije. A da čitav događaj poprimi skoro pa globalne razmjere pobrinuo se dr. Michael Otto, vlasnik i čelni čovjek Otto Groupa, druge najveće trgovačke kuće na svijetu kad je u pitanju prodaja roba putem interneta.

Zadovoljstvo domaćina, direktora Dl Klana Miladina Markovića bilo je na taj način dvostruko, jer dolazak ugledne delegacije znači potvrdu i izraz zadovoljstva kvalitetom proizvoda iz Klane, ali i jamstvo sigurnog tržišta koje im u Njemačkoj, ali i čitavom nizu drugih država garantira Otto Group.

Na njihov prijedlog

- Nakon stolica s kojima smo uspostavili suradnju s Otto Groupom, upravo na njihov prijedlog krenuli smo u osmišljavanje proizvodne linije stolova za koje imamo podlogu u masivnim drvenim pločama koje također proizvodimo. Otto Group je iznimno zadovoljan kvalitetom naših stolova što dokazuje i činjenica da su ih odmah uvrstili u ponudu svog najznačajnijeg kataloga koji se dva puta godišnje tiska u deset milijuna primjeraka, istaknuo je Marković nakon što je zajedno s dr. Ottom pokrenuo proizvod- nju liniju stolova.
Ove godine Dl Klana planira u »nultoj seriji« proizvesti oko tri tisuće stolova koji će se na njemačkom tržištu prodavati u setovima sa stolicama.
Kako je već uhodano, Otto grupa nudi 12 vrsta stolica tako da je u dvije godine koliko traje njihova suradnja s Dl Klana postala najvećim njemačkim zastupnikom proizvoda iz klanjske tvornice.

Šesteročlana delegacija

Veliko zadovoljstvo izgledom i organizacijskim ustrojem Dl Klana izrazio je nakon obilaska i sam dr. Ot-to kao i članovi njegove šesteročlane delegacije koji su zaduženi za neka od najznačajnijih globalnih tržišta -od SAD-a do Skandinavije.
Posjet je zaključen prigodnom svečanosti tijekom koje je direktor Marković goste darovao setom autohtonih proizvoda od kojih je pravo oduševljenje izazvao pjenušac
iz mora PZ-a Vrbnik.

Ovogodišnji posao s Otto Groupom 3,5 milijuna eura

- Jako smo ponosni na suradnju s gigantom poput Otto grupe, a još smo ponosniji porastom prometa koji s njima ostvarujemo. Ilustracije radi, promet koji ćemo ove godine s njima ostvariti iznosi 3,5 milijuna eura što je u odnosu na 2015. godinu porast od čak 110 posto, dodao je Miladin Marković.

Novi list, 27. 04. 2016.,Edi Prodan

Više...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme