Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Klana te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika. Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine Klana,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,
 • donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom, općim aktom i zakonom,
 • donosi odluku o raspisu lokalnog referenduma,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun i godišnji obračun proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana.

Općinsko vijeće Općine Klana broji 11 vijećnika, i to:

 1. SLAVKO GAUŠ, predsjednik OV                            - PGS
 2. MAKSE GRŽINČIĆ, vijećnik                                   - HDZ
 3. DRAGAN ISKRA, vijećnik                                       - PGS
 4. NENAD MARINAC, vijećnik                                    - SDP
 5. KLAUDIO MEDVEDIĆ, vijećnik                              - SDP
 6. HERMAN SUŠNIK, zamjenik predsjednika Ov      - HDZ
 7. SILVIO ŠEBELJA, vijećnik                                    - HDZ
 8. DUŠAN ŠTEMBERGER, vijećnik                             - PGS
 9. VALTER ŠTEMBERGER, vijećnik                            - SDP
 10. DORIJAN VALENČIĆ, vijećnik                               - KANDIDAT GRUPE  BIRAČA
 11. VITOMIR VALENČIĆ, vijećnik                               - PGS

 

 OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana
 

Informatički obrt SP Design - Klana