Menu

«
»

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Klana te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika. Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine Klana,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,
 • donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom, općim aktom i zakonom,
 • donosi odluku o raspisu lokalnog referenduma,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun i godišnji obračun proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana.

Općinsko vijeće Općine Klana broji 9 vijećnika, i to:

DUŠAN ŠTEMBERGER, predsjednik (PGS - SDP)

IZABELA ŠESTAN, potpredsjednik (PGS - SDP)

SLAVKO GAUŠ, vijećnik (PGS - SDP)

DRAŽEN GAJICA, vijećnik (AM – Kvarnerska inicijativa)
IGOR ISKRA, vijećnik (AM - Kvarnerska inicijativa)
MILOŠ POKLAR, vijećnik (PGS - SDP)
MARINA SIMČIĆ, vijećnik (PGS – SDP)
SANJA SUŠNIK, vijećnik (HDZ)
MARIJAN ZUBALJ, vijećnik (HDZ)

  

 

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se