Menu

«
»

Odbori u općini Klana

Načelnik općine

Općinski načelnik zastupa Općinu Klana i nositelj je izvršne vlasti Općine Klana. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog izmjena i dopuna proračuna i izvršenje proračuna Općine Klana,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Klana,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Klana,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana,
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,
 • utvrđuje plan zapošljavanja u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,
 • Imenuje i razrješuje upravitelja vlastitog pogona,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine Klana u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Klana, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravanim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojima je Općina osnivač,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klana u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Klana i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Klana,
 • nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
 • dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u službenom glasilu

Odbori u Općini Klana

Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- Lučijano Raspor, predsjednik
- Nenad Marinac, potpredsjednik
- Dražen Gajica , član
- Matija Laginja, član
- Renata Simčić, član


Odbor za društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
- Antonija Iskra, predsjednik
- Miljenko Kalčić, potpredsjednik
- Karmen Simčić,  član


Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja
- Sanja Flajšman-Raspor,  predsjednik
- Vedrana Piković, potpredsjednik
- Igor Iskra, član


Odbor za grobljanska pitanja
- Olga Rudin, predsjednik
- Siniša Štokom, potpredsjednik
- Lidija Laginja Šljivić, član
- Anton Šebelja, član
- Davor Jardas, član


Odbor za poljoprivredu i stočarstvo
- Valter Štemberger, predsjednik
- Marko Marinac, potpredsjednik
- Marina Poklar, član

 

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja donešena na I. (konstituirajućoj) sjednici Općinskog vijeća Općine Klana 10. lipanj 2021. godine

Odluka o izboru članova Mandatne skupine donešena na I. (konstituirajućoj) sjednici Općinskog vijeća Općine Klana 10. lipanj 2021. godine

Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost donešena na I. sjednici Općinskog vijeća Općine Klana 21. srpnja 2021. godine

Dokumente preuzmite klikom na pripadajući naslov Odluke

 

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, kao i obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Klana, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i vrjednovna mjerila za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana kao i druga pitanja u svezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Klana upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općine Klana, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

(pravilnik u PDF formatu preuzmite klikom na naziv)

Odbori u Općini Klana (2)

Općinsko vijeće Općine Klana je na sjednici održanoj 7. listopada donijelo odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Općine Klana.
 
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Klana
 • Vitomir Valenčić - predsjednik
 • Herman Sušnik - potpredsjednik
 • Miljenko Kalčić - član
 • Nenad Marinac - član
 • Lučijano Raspor - član
 
 
Odbor za društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju Općine Klana
 • Dušan Štemberger - predsjednik
 • Makse Gržinčić - potpredsjednik
 • Klaudio Medvedić - član
 
 
Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja Općine Klana
 • Vedrana Piković- predsjednik
 • Barbara Zubak – potpredsjednik
 • Dragan Iskra - član
 
 
Odbor za grobljanska pitanja Općine Klana
 • Tatjana Todeskini - predsjednik
 • Valter Štemberger - potpredsjednik
 • Olga Rudin - član
 • Žigman Zdenka - član
 • Anton Šebelja - član
 
 
Odbor za statutarno - pravna pitanja
 • Ivona Brentar -predsjednik
 • Slavko Gauš - član
 • Nenad Marinac - član
 
 
Odbor za izbor i imenovanja
 • Vitomir Valenčić - predsjednik
 • Dragan Iskra - član
 • Makse Gržinčić - član
 
Mandatna Komisija
 • Herman Sušnik - predsjednik
 • Vitomir Valenčić - član
 • Silvio Šebelja - član
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 • Slavko Gauš

 

Podpredsjednik Općinskog vijeća
 • Herman Sušnik

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se