Menu

«
»

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZGRADE I ZEMLJIŠTA K.č. 1634/1, k.o. Lisac, upisano u ZK ul. 216 kao hangar br. 32/5 i dvorište

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZGRADE I ZEMLJIŠTA K.č. 1634/1, k.o. Lisac, upisano u ZK ul. 216 kao hangar br. 32/5 i dvorište

Javni natječaj objavljen u NN98 dana 26. listopada 2016. godine:

Na temelju odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13), Odluke Općinskog vijeća Općine Klana o prodaji nekretnina KLASA: 021-01/16-01/20, UR.BROJ: 2170-06-16-01-01 („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 18/16), članka 49. Statuta Općine Klana („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 18/13) te Zaključka Načelnika Općine Klana KLASA: 022-01/16-01/32, UR.BROJ: 2170-06-16-01-01 od 31. kolovoza 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine Klana

I. Predmet prodaje, početna cijena i namjena:

a) K.č. 1634/1, k.o. Lisac, upisano u ZK ul. 216 kao hangar br. 32/5 i dvorište, sveukupne površine 2.842 m2, od čega hangar 32/5 ima površinu od 1.055 m2 te ima uporabnu dozvolu kao građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine, a dvorište ima površinu od 1.787 m2.

b) Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi sveukupno 41.000,00 eura u protuvrijednosti kuna (plativa u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja)

c) Navedena nekretnina nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Klana („Službene novine“ broj 34/07 i 9/12) odnosno u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Lisac N4. Namjena objekta je gospodarska djelatnost.

II. Uvjeti natječaja:

- Navedena nekretnina nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Klana („Službene novine“ broj 34/07 i 9/12) odnosno u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Lisac N4. Navedena nekretnina namjenjena je isključivo za poduzetničke aktivnosti obzirom da je člankom 1. Ugovora o darovanju KLASA: 360-01/10-01/123, UR.BROJ: 2170-06-16-01-18 od listopada 2010. godine, sklopljenim između Općine Klana i Republike Hrvatske, određeno je da se navedeni objekt mora koristiti u gospodarske svrhe.

- Prostorni plan uređenja Općine Klana („Službene novine“ broj 34/07 i 9/12) može se pogledati na www.klana.hr

- Pravo podnošenja pisane ponude imaju isključivo pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu

- Ostale strane pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske

- Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

- Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja

- Ponuditelji osobno (ili kao obrtnik) ili pravna osoba čiji je osnivač ili član uprave, a koji ima evidentirana dugovanja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima (dva mjeseca kašnjenja), isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Ponuditelji koji su u sudskom sporu sa Općinom Klana, i/ili prema kojima je Općina Klana pokrenula postupak ovrhe, neovisno po kojoj osnovi, isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja

- Kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja

- Iznos kupoprodajne cijene u EUR – ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB – a na dan plaćanja, u roku od najduže 8 dana od dana sklapanja ugovora

- Ugovorom o kupoprodaji definirat će se da ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 8 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu

- Ugovorom o kupoprodaji kupac se obvezuje da zemljište neće prodati u roku od 3 godine, počevši od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji

- Kupoprodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, a Općina Klana ne odgovara za eventualne neusklađenosti podataka u odnosu na npr. površinu i sl. koje mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije

- Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez: dozvoljeno optiranje PDV ili porez na kupoprodaju nekretnina i sl.) snosi kupac.

- Općina Klana zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez obrazloženja za takav postupak, niti Općina Klana u takvom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju

III. Ponuda mora sadržavati:

     - osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, OIB, adresu, naziv, OIB, sjedište i rješenje o   upisu u sudski registar za pravne osobe/rješenje o upisu u obrtni registar, ime i prezime odgovorne osobe)

- iznos ponuđene cijene za ukupnu površinu parcele u eurima izražene brojkama i slovima

- potvrdu o uplati jamčevine u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene odnosno 2.050,00 eur u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB – a na dan plaćanja na IBAN HR8424020061818600009; u poziv na broj 7706 upisati OIB, te naznačiti broj računa ponuditelja u slučaju povrata jamčevine

- Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja

- Potvrdu Općine Klana o nepostojanju duga natjecatelja prema Općini Klana po bilo kojoj osnovi

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

IV. Dostava:

1.         Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposrednom dostavom sa naznakom: "Natječaj za prodaju hangara 5 i dvorišta Lisac, k.č. 1634/1, k.o. Lisac – ne otvaraj“ na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana.

2.         Rok za predaju ponude ističe osmog dana od dana objave u javnom glasilu bez obzira na način dostave.

3.         Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u obzir.

4.         Natjecatelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem na adresu iz ponude u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

5.         Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

7.         Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su:

- najviša ponudbena cijena

- svi ostali uvjeti iz natječaja

8.         Općina Klana pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela javnog natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora te da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda bez ikakvog obrazloženja.

KLASA: 360-01/16-01/294

URBROJ: 2170-06-16-01-01

Klana, 20. listopada 2016. godine

                 NAČELNIK:

                                                  

                                                                                                  Matija Laginja dipl.ing.šum.,v.r.

 

 

Ogledni primjerak Izjave o prihvaćanju svih uvjeta natječaja možete preuzeti OVDJE

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se