Menu

«
»
 
Izvješće o provedbi PGO Općine Klana za 2022. godinu
 
 
Proračun Općine Klana za 2023. i projekcija proračuna za 2024.i 2025. godinu    
Obrazloženje uz proračun Općine Klana za 2023. god i projekcija za 2024. i 2025. god  
Odluka o I. izmjenama Odluke posebnim oblicima pomoći    
Odluka o izvršavanju Proračuna 2023  
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana za 2021. godinu
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Klana  
Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u proračunu Općine Klana u razdoblju 2023. - 2025. g.   
Odluka o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Klana        
Odluka o visini zakupnine za objekt na adresi Škalnica 6
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.
Program javnih potreba u kulturi za 2023.
Program javnih potreba u sportu za 2023.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 
 
II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2022. godinu
II. Izmjene i dopune proračuna Općine Klana za 2022. godinu    
Mišljenje o konačnom nacrtu Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027.
Obrazloženje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Klana za 2022. Godinu
ODLUKU o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana                  
Odluku o IV. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna DPU Groblja Klana    
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č.60-1, ko Klana nova
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č.60-2, ko Klana nova
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade    
Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana  

 

Službene Novine Općine Klana br. 78 16. rujna 2022 Godina IX

Odluka o financiranju produženog boravka u osnovnoj školi ˝Klana˝

 

Službene Novine Općine Klana br. 77 15. rujna 2022 Godina IX

Izvješće o radu općinske načelnice u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klana za 2022. godinu    
Obrazlozenje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proracuna Općine Klana za 2022. godinu
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana

 

Službene Novine Općine Klana br. 76 21. srpnja 2022 Godina IX

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta
Odluku o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA 2022.GODINU
Obrazlozenje uz I. Izmjene i dopune proračuna Općine Klana za 2022._godinu  
I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2022.
I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2022.
Nagrada Općine Klana
Nagrada Općine Klana za životno djelo
Priznanje Općine Klana
Učenik generacije Osnovne škole Klana za 2021.g.-2022.g.

 

Službene Novine Općine Klana br. 75 29. lipnja 2022 Godina IX

Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija

 

 

Službene Novine Općine Klana br. 74 23. lipnja 2022 Godina IX

Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Klana  
Odluka o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Klana

 

Službene Novine Općine Klana br. 73 20. lipnja 2022 Godina IX

Operativni plan za požarnu sezonu 2022.
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Klana u protupožarnoj sezoni u 2022. godini
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Klana za 2022. godini     
Plan rada stožera civilne zaštite Općine Klana za požarnu sezonu 2022. godine  
Projekcija korištenja financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2022.

 

 

Službene Novine Općine Klana br. 72 13. lipnja 2022 Godina IX

Očitovanje na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Klana

Suglasnost na cjenik

 

 

Službene Novine Općine Klana br. 71 25. svibnja 2022 Godina IX

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Klana u 2021. godini
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klana za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2021. god.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2021. god.
Odluka o raspodjeli razultata za 2021. godinu

 

Službene Novine Općine Klana br. 70 12. travnja 2022 Godina IX

Izvješće o radu načelnika za drugo polugodište 2021. godine

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana

Odluka o stjecanju prava vlasništva nad nekretninom

 

Službene Novine Općine Klana br. 69 17. ožujka 2022 Godina IX

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2022. godinu

 

Službene Novine Općine Klana br. 68 04. ožujka 2022 Godina IX

Izvješće o provedbi PGO Općine Klana za 2021. godinu

 

Službene Novine Općine Klana br. 67 21. siječnja 2022 Godina IX

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnnog otpada na području općine Klana

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 
 

Izvješće Općine Klana o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu  

 

Službene Novine Općine Klana br. 58 15. veljače 2021 Godina VIII

Odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Klana  
Odluka o III. izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o prodaji k.o. Klana NOVA
Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2021. godinu
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana

 

Službene Novine Općine Klana br. 57 23. prosinca 2020 Godina VII

I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2020. god.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2020. god.  
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2021. godinu     
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Klana u 2021. godini
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana za 2021. god.                  
Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Klana u vlasništvo Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.o  
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti                  
Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta        
Program građenja komunalne infrastrukture u Oćini Klana za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2021. godinu             
Plan razvojnih programa Općine Klana za razdoblje 2021. do 2023. godinu  
Proračun i projekcija proračuna Općine Klana za razdoblje 2021. - 2023. godine            
I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2020. godinu
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Klana za 2020. godinu

 

 

Službene Novine Općine Klana br. 56 26. studenog 2020 Godina VII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proračun za 2020. i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu
Plan razvojnih programa Općine Klana za razdoblje od 2020. do 2022. godine  
II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2019.
II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2019.
II. Izmjene i dopune proračuna Općine Klana za 2019. god
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2020. godinu    
Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2020. godinu
Odluka o dodatnim financijskim ulaganjima za projekt „Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Klana “ unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2020. godinu  
Odluka o V. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Klana
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastuljenih u Općinskom vijeću Općine Klana za 2020. god.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Klana u 2020. godini
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Klana za projekt „ZAMJENA STOLARIJE DRUŠTVENOG DOMA OPĆINE KLANA NA K.Č. 1/2 ZGR. K.O. KLANA“
Odluka o naknadi „za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana (Službene novine Primorsko goranske županije“
Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Klana
 

I. Izmjene i dopune programa građenja
I. Izmjene i dopune programa održavanja  
Izvješće o radu općinske načelnice u prvom polugodištu 2019. godine
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o komunalnom redu  
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnice za prvo polugodište 2019.g.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klana za 2019  
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Klana    
Zaključak o potpunom oslobođenju komunalnog doprinosa 
Zaključak o prijedlogu za suca porotnika

 

I. izmjene i dopune proračuna Općine Klana za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021. god      
Nagrada Općine Klana za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje vatrogasne djelatnosti na području Općine Klana
Nagrada Općine Klana Milošu Bilenu za predano i uzorito djelovanje u području zdravstvene skrbi tijekom čitavog radnog vijeka
Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana    
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel
Odluka o naknadama predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana
Priznanje za doprinos kulturnoj i društvenoj djelatnosti i promicanje Općine Klana      
Priznanje za sportska postignuća i doprinos promidžbi Općine Klana
 
 
III. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Klana
Odluka o prodaji nekretnina - k.č. 2977, k.o. Klana, u naravi stambena zgrada kbr. Klana 244, katnosti P + 1    
Odluka o prodaji nekretnina - k.č. 306/ZGR, k.o. Klana, odnosno k.č. 1211, k.o. Klana-Nova, gospodarska zgrada   
Odluka o prodaji nekretnina - k.č. 130*, k.o. Klana, odnosno k.č. 532, k.o. Klana-Nova, u naravi kuća kbr. Klana 45 i dvorište            
Odluka o V. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova    
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
II. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Klana
Izvješće o radu općinske načelnice u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. god
Nagrada Općine Klana Osnovnoj školi „Klana“ za izuzetan doprinos odgoju i obrazovanju na području općine Klana
Nagrada Općine Klana Udruzi „Maškare Studena“ za izuzetan doprinos tradiciji i očuvanju kulturne baštine našeg kraja
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 6 – I2-proizvodna zona „Klana-Pilana“
Oduka o razrješenju člana i imenovanju člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice u razdoblju 01. siječnj - 30. lipanj 2018. god
Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana
Zaključak o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Nagrada za životno djelo Općine Klana
 
 
 
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Klana
Odluka o dodijeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području općine Klana
Odluka o usvajanju Programa razvoja proizvodno-poslovne zone K14 Kunfin
Zaključak o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Klana u 2017. Godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2018.
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2018. Godinu
Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2017. Godinu
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana 2017.
Izvršenje proračuna za 2017 godinu
 
 
 
 
 
 
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2017.
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2017. Godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klana za razdoblje od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2016. Godine
Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2016. Godinu
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2016. Godinu
Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
Odluka o osnivanju Radne zone K1- proizvodno-poslovna zona “Klana”
Odluka o osnivanju Radne zone K1-1 - proizvodno-poslovna zona“Škalnica”
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. Godine
Odluka o stjecanju nekretnina
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog Doma Klana“
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 K5 - POSLOVNA ZONA "KLANA-PILANA"
Odluka o osnivanju Radne zone K1-4 - proizvodno-poslovna zona“Kunfin”
 

      

 
 
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
I. Izmjene i dopune programa odrzavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvješće načelnika I. polugodište 2016.
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Klana
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Klana
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Klana
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za I. polugodište 2016. Godine 
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana 2016.
Odluka o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 1633-1, k.o. Škalnica
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klana 01.01.16-30.06.16
Priznanje-Iva Simčić
Zahvala BK Studena
Zahvala NK Klana
 
ARHIVA
Službene Novine Općine Klana Br. 14

 

na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se